Haber Detayı
07 Ocak 2020 - Salı 23:00 Bu haber 3427 kez okundu
 
Güç Birliği Partisi Evraklarını Teslim Etti
Politika Haberi
Güç Birliği Partisi Evraklarını Teslim Etti

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ BASIN BİLDİRİSİ

Nice şehitlerin kanları ile sulanarak yurt edinilmiş bu cennet coğrafyada yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz.

Bugün dünyada adaletsizlik ve zulüm tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar globalleşmiş durumda.

Açlık, sefalet, kan, gözyaşı... Dünyanın dört bir yanını sarmış olduğu, gerek BM gerekse bağımsız araştırma kuruluşları raporlarıyla ortaya konulmaktadır.

Bu durumun düzeltilmesi insanlığın önünde, en önemli sorun olarak durmaktadır.

Tüm bu sorunların çözümü anlamında, tarihin bize yüklediği sorumluluk bilinci ile harekete geçmek bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bahsi geçen sorunların çözümü anlamında, önümüze çıkan engelleri aşabilmek adına Güç Birliğini sağlamak vazgeçilmez bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır.

Sizlerden istediğimiz, eğer yapabilirseniz, etnik, kültürel, sosyal farklılıklarınızı, siyasal ideolojilerinizi bir kenara bırakıp bizleri o şekilde değerlendirmenizdir. Zira bizler var olan ideolojilerden bağımsız, farklılıkları zenginlik olarak görüp insanlığın temel sorunlarına, bir ve beraber olarak çözüm üretebileceğimize inanıyoruz.

Bu yüzden söylediklerimizi belli bir grupla, herhangi bir siyasi ideoloji ile bağdaştırmaya çalışmaksızın, objektif bir şekilde değerlendirmenizi talep ediyoruz. Bizler söylediklerimizde herhangi bir gruba ya da siyasal ideolojiye dönük sözcükler kullanmamaya gayret edeceğiz.

Amaçladığımız, güçlerin birleştirilmesi değil, birlikte güçlü olmaktır. Bizim için her insan değerlidir. Sosyal statüsü, etiketi, zenginliği, yoksulluğu ve dahi hiçbir vasfı bizim için önemli değildir. Önemli olan Güç Birliği'nin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini, misyonunu ve vizyonunu tam manası ile kavramış her bireyin, biz olma bilinci ile katılımının olmasıdır.

Asıl olan hep birlikte güçlü olmak, birliğin gücünü oluşturmaktır. Benim güçlü olmam değil, biz olarak, hep beraber güçlü olmaktır. Bu yüzdendir ki Güç Birliğine, ben değil, BİZ diyenlerin birlikteliği diyoruz.

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

Bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, güçlü, tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yolda amacımız; yeni bir "Muasır Medeniyet" inşa etmektir. Bu inşayı gerçekleştirebilecek tarihsel birikim, tecrübe, akıl, azim ve kararlılık "damarlarımızdaki asil kanda" mevcuttur. Bir davanın hedefine ulaşabilmesi için, öncelikle hareket etmek gerekir. Güç Birliği, aslında bir harekettir. Güç Birliği Hareketi, ulvi hedeflerine ulaşacak bu kutlu davanın başlangıç noktasıdır.

Güç Birliği Hareketi bir "UYANIŞ" hareketidir.

Bu uyanış; zihnimizde, kalbimizde, damarlarımızda akan o asil kanda, genetik kodlarımızda, yani içimizde var olan devin uyanışıdır. Bu dev, "Muasır Medeniyet" inşa etme anlamındaki her türlü unsuru bihakkın yerine getirebilecek güce sahiptir.

Bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirme yolunda muasır medeniyet inşa ederken, toplumun millet olma bilinci ile birbirine sımsıkı bağlanması ve bu milletin doğru, dürüst, ahlaklı, erdemli ve adaletli bireylerden oluşması, ulaşılmak istenilen hedef bağlamında olmazsa olmaz konumundadır.

Muasır medeniyet oluşturma bağlamında sosyal, kültürel, ekonomik hususların gerek devleti oluşturan mekanizmaların, gerekse özel teşebbüsün tüm mekanizmalarının, gerekse de toplumun tüm sivil ve sosyal yapılarının bireyler tarafından teşekkül ettirildiği bilinci ile, Güç Birliği Hareketi toplumda doğru, dürüst, ahlaklı, erdemli ve adaletli bireylerin oluşması adına hazırlıklarını yapmış ve bunu hayata geçirecek siyasal anlamdaki Güç Birliği Partisi'ni de bu anlayış ile teşekkül ettirmiştir.

Güç Birliği Partisi yukarda bahsettiğimiz hedeflere ulaşma anlamında on bir temel ilke üzerine kurulmuştur.

PARTİMİZİN TEMEL İLKELERİ

1-HAK

İnsanın, insanca yaşama özgürlüğüdür. İnsanın; sosyal, kültürel, inanç anlamında kendi öz değerleri çerçevesinde yaşayabilmesini ve ekonomik anlamda temel ihtiyaçlarının karşılanabiliyor olmasıdır.

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

2-UYGARLIK

Yurt edinilmiş coğrafyada, yüzyıllardır süre gelen, bizi biz yapan ortak değerler ile, günümüz koşullarına göre ana, yerli ve milli değerler çerçevesinde yeni bir 'MUASIR MEDENİYET' inşa etmektir.

3-MUHAFAZAKARLIK

Bilim, sanat, teknoloji alanlarında, uygarlık anlayışımızın dinamikleri çerçevesinde modern, Anadolu coğrafyasının gelenek ve görenekleri, ailevi ve toplumsal değerlerimiz, bir arada yaşama ve yardımlaşma gibi bize has değerlerin muhafazası demektir.

4-ÇAĞDAŞLIK

Uygarlık anlayışımız ve muhafazakarlık çizgimiz ile yaşadığımız çağın gereklerini, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde tüm yurtta yaşamak ve yaşatmaktır.

Çağımızda yaşanan adaletsizlik, zulüm, yoksulluk, sefalet, kan ve gözyaşı... ortamının değişmesi manasında, oluşturacağımız muasır medeniyet, yeni bir çağın başlangıcı olup, çağdaşlık bağlamında örnek oluşturacaktır.

5-MİLLİYETÇİLİK

Milliyetçilik anlayışımız, bizi biz yapan ortak değerlerimiz bağlamında; tarihi, kültürel ve manevi bağlarla birbirine sımsıkı bağlı, millet olma bilincimizin tezahürüdür.

Partimiz, bu milliyetçilik perspektifi ile, yurt edinilmiş coğrafyada yaşayan her bir bireyin kendisini rahatlıkla tanımlayabileceği, yeni bir kimlik tanımlaması oluşturmuştur. Bu tanımlama, yakın bir tarihte tüm halkımızla paylaşılacaktır.

6-DEVLETÇİLİK

Devlet; hükümet edenleri, kanun yapıcıları, yargısı, kamu çalışanları, kolluk kuvvetleri ve halk ile bir bütünün adıdır.

Devlet, halk için vardır ve halk devletin olmazsa olmazıdır. Bu yaklaşım biçimi, paternalizmin 'halka rağmen devlet' anlayışını kesinlikle reddeder.

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

7-LAİKLİK

Yurt edinilmiş topraklar üzerinde, vatandaşlık hakkını kazanmış her bir bireyin, dini inanışlarını rahat bir şekilde yaşamasını teminat altına almak ve bununla ilgili tüm dinamiklerin devlet tarafından oluşturulmasıdır. Bireylerin dini inanışları üzerinden, siyasi erk kazanmak, bireysel ya da kurumsal menfaatleri doğrultusunda, dini inançların kullanılmasının engellenmesini sağlayacak mekanizmalar bütünüdür.

8-CUMHURİYET

Cumhuriyet; tarihsel manada en önemli kazanım olup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olarak değerlendirilip, tam demokratik, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerine göre yapılandırılıp, sürdürülebilir olması gereken bir yönetim biçimidir.

9-ADALET

Adalet iyilik demektir. İyilik, kötülük yapma imkânı varken, kötülüğü yapmamayı seçme erdemidir. Erdemli insan iyidir. Toplumlar bireylerden oluşur. Erdemli bireylerin çoğunluğu teşkil ettiği toplum adaleti sağlayabilir. Adil birey adil aileyi, adil aile adil toplumu, adil toplum adil devleti teşekkül ettirir. Adaletin ve erdemliliğin birey nezdinde oluşması adına, gerek devletin kurumlarıyla, gerek sivil oluşumlarla, devletin ve toplumun adil olmasını sağlayacak tüm eğitim çalışmaları tesis edilecektir.

Partimiz, güçlünün adaletinin değil, adaletin gücünün hâkim olduğu bir devlet yapılanmasını ve medeni toplum oluşumunu kabul eder.

10-       ADALETİN TESİSİNDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Hukuk, adaletli bir toplumun ve adil bir devlet düzeninin oluşmasını sağlayacak kanunlar ve kurallar bütünüdür. Bu kanunlar ve kurallar bütünü olan hukuk düzeni Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Ceza hukuku bağlamında, muasır medeniyet inşası anlayışına göre, bizim öz değerlerimizle yeniden yazılması anlamında, toplumun tüm kesimlerinin kabul edeceği normlarla yapılanması, tesisi, sevk ve idaresi gerekli kurucular tarafından sağlanacaktır.

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

11-ÖZGÜRLÜK

Özgürlük anlayışımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek düsturuna uygun bir şekilde, bireyden topluma, toplumdan devlete kadar tüm yapıların özgürleştirilmesi üzerinedir. Bu özgürleştirme, partimiz tarafından oluşturulmak istenen 'Muasır Medeniyet' inşasının vaz geçilmez bir parçasıdır.

Türkiye toplumunu oluşturan tüm yapıların özgürleşmesinin, müreffeh bir toplum haline gelmekle sağlanabileceği inancındayız. Bu inançla oluşturulacak olan yeni Türkiye'nin refah düzeyi yüksek bireylerden oluşmasıyla, devletin âli menfaatlerine ve gelecek hedeflerine giden yolda, tüm özgürlüklerin kullanılacağı bir devlet yapılanması şeklinde olacaktır.

Detayları parti programımızda verildiği şekliyle, oluşturulmak istenen Muasır Medeniyet İnşasının ana hatları aşağıdaki gibidir;

Kadın ve Aile;

Medeni bir toplumun inşasının en temel unsuru kadın ve ailedir. Kadınlarımızın sorunlarının çözülmesi ve aile birliğinin korunması bu bağlamda son derece önemlidir.

Yeni Siyaset Modeli;

Halkı merkeze alarak yeni bir devlet yapılanmasının oluşturulması, muasırlaşma yolunda vazgeçilmez bir zorunluluktur. Bu bağlamda yeni bir siyaset modeli olan "Katılımcı Siyaset Modeli" tesis edilecektir.

Eğitim;

Güç Birliği Partisi olarak hazırlamış olduğumuz parti programımızda en geniş yer verdiğimiz eğitim konusu muasırlaşma ve medenileşme anlamında çok önemlidir. Eğitim ile alakalı sorunları şu başlıklar altında ele alınmıştır;

Aile açısından alınacak önlemler,

Okul açısından alınacak önlemler,

Öğrenci açısından alınacak önlemler,

Öğretmenler açısından alınacak önlemler,

Çevre ve yaygın eğitim açısından alınacak önlemler,

Müfredat ve yönetmelikler açısından alınacak önlemler,

Psikolojik danışma ve rehberlik açısından alınacak önlemler,

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

Ders kitapları, ders araçları ve yardımcı gereçler açısından alınacak önlemler,

Yönetim ve eğitim planlaması açısından alınacak önlemler,

Sosyo-ekonomik problemler açısından alınacak önlemler.

Ekonomi;

Muasırlaşma anlamında müreffeh bir toplum oluşturulması, ekonomik modelin başarısı ile mümkündür. Bu bağlamda "Sosyal Örgütlenmeye Dayalı Üretim Ekonomisi" modeli hayata geçirilecektir.

Bahsi geçen modellemenin detayları ve hangi alanlarda, neleri, nasıl uygulayacağımız parti programımızda bulunmaktadır.

Bilim ve Teknoloji;

Muasır medeniyet inşa etmenin en önemli unsurlarından birisi de ana, yerli ve milli bilim ve teknoloji üretmektir.

Kültür ve Sanat;

Bir ülkenin, muasır medeniyet oluşturma iddiası var ise, bu iddiasını özellikle kültür ve sanat alanında da gerçekleştirebilmesi gerekir. Bu manada partimiz, kültür-sanat konusunu sınırlayıcı, baskıcı, ötekileştirici, yabancılaştırıcı yaklaşımlardan uzak bir şekilde değerlendirmiştir.

Adil Devlet-Adil Yargı-Adil Toplum;

Yukarda belirttiğimiz gibi devlet; hükümet edenleri, kanun yapıcıları, yargısı, kamu çalışanları, kolluk kuvvetleri ve halk ile bir bütünün adıdır. Bu manada bakıldığında halkı oluşturan bireyden başlamak üzere, hükümet edenlere kadar doğru, dürüst, ahlaklı ve erdemli bireylerden oluşması, devletin âdil olmasını sağlayacaktır. Zira adalet kavramı soyut bir kavramdır. Dolayısı ile bir ülkede adaletsizlikten söz ediliyorsa bu hususta devletin tüm unsurları sorumludur.

Devlet nezdinde adaleti tek başına yargı erki tesis etmez. Yargı erkinin mensupları olan hakimler, savcılar ve dâhi avukatlar devletin yasama erkinin düzenlediği hukuk çerçevesinde kanunları uygulamakla mükelleftir. Bu mükellefiyet perspektifinde bakıldığında, adaletin tesisinde ya da adaletsizliğin oluşmasında, yargı mensupları tek başına sorumlu değildir.

Yargı erki, devletin teşekkül ettirdiği adalet çerçevesinde, hukukun üstünlüğünü sağlayabilmek adına bağımsız hareket etmesi âdil devlet olgusunun oluşmasında olmazsa olmaz konumundadır.

Yargı erkinin bağımsızlığı algısı, tarafsızlığı sağlayabilmek adına işletilmesi geren bir mekanizmadır. Yargı aslında tarafsız olmalıdır. Partimiz,

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

yargının taraf olmasını sağlayacak her türlü mekanizmayı kesinlikle reddeder. Yargının tarafsızlığını etkileyecek her türlü unsur, kişi, kurum, kuruluş ile ilgili tüm yasal, sosyal ve kültürel çalışmalar yapılacaktır.

Adalet anlayışının devletin tüm mekanizmalarında ve toplum nezdinde bu şekilde kabul edilmesi ile adaletin tesisi mümkün olabilecektir.

Dolayısı ile hukukun üstün olduğu bir devlet teşekkül edecekse, yargı erkinin tüm paydaşlarının görüşleri alınmak sureti ile, yasalardan yargı mensuplarının fiziki şartlarına, özlük haklarından tarafsızlıklarının sağlanmasına kadar tüm detaylar tepeden tırnağa yapılandırılacaktır.

Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler;

Kamu yönetiminde önemli esas, kamu hizmetlerinin kaliteli, verimli ve hızlı oluşuyla vatandaşın devlete olan güvenini oluşturmasıdır. Bu anlamda oluşturulacak politikalar parti programımızda detaylandırılmıştır.

İç ve Dış Güvenlik;

Güvenlik konusu, yurt edindiğimiz coğrafyanın kaderinin bir neticesidir. Güvenlik, beka konusunun yaklaşımını belirlemede temel kriterdir. Zira yaşadığımız coğrafya, beka sorununun olmadığı dönemlerde dahi beka tehlikesini barındıran bir coğrafyadır. Dolaysı ile gerek beka sorununu çözmek gerek beka tehlikesini kontrol edebilmek adına sürekli teyakkuz halinde bulunmak ve güvenlik konseptini bu bakış açısıyla dizayn etmek kararlılığındayız.

Dış Politika;

Kadim devlet anlayışımızın ve eşsiz tarihsel birikimimizin dış politikamızı şekillendirmede en etkin, en güncel şekliyle kurgulanacağı dış politika yaklaşımının devletin tüm unsurlarında yerleşmesi adına çalışmalar yapılacak.

Partimiz, hazırlamış olduğu programla birlikte Türkiye'de tepeden tırnağa bir yenilenme hareketini başlatmıştır. Bu yenilenme hareketinin başarısı, ben değil 'BİZ' diyebilmeye bağlıdır. Ben değil 'BİZ' diyenlerin birlikteliği olan 'GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ' dini, dili, ırkı, mezhebi, etnik kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun, vatanperver olduğu müddetçe herkesin katılabileceği bir partidir.

Bizim kırmızı çizgimiz 'VATANPERVERLİKTİR'.

Kaynak: (Antalya Haber Takip ) - Antalya Haber Takip Editör: Fatma Şahin
Etiketler: Güç, Birliği, Partisi, Evraklarını, Teslim, Etti,
Yorumlar
Haber Yazılımı